78 of 119
Poem1 pages 1 and 4

Poem1 pages 1 and 4

Narrative

Alkmaar 22 Mei 1909

Op moeder's Verjaardag

Terwijl ik, ouders hier weer in
Mijn hokje zit te wachten,
En niets te doen heb, dwall ik naar
Den Briel met mijn gedachten

En 'k denk, komaan, ik schrijf maar eens
Een brief in dichtmaat op.
Het denken, en het schrijven, kort
bij nog den tijd wat op.

Omdat de dag weer was verschijnt
Dien wij te zaam gedenken
Den dat dat moeder jarig is
Die blijdschap on komt schenken

[Pagina 2]
Verheugd begroeten wij den dag
Die weer vermeert de jaren
Van moeder, die Gods goedheid on
Tot heden wilde sparen

En zien wij allen dezen dag
In welstand wederkeren
Daar komen, lieve moeder wij
U hartelijk feliciteeren

Het dezen, uw geboortedag
En dat't U zijn gegeven
Het vader, tal van janer in
Gezondheid nog te leven.

Dat voorspoed en geluk dan steeds
Ruimschoots uw deel mag wezen
Dat gij voor't levens onderhoud
Niet meer behoeft te vreezen

Dat ge altijd krachten vinden moogt
Om d'arbeid te verrichten
Die elken morgen weer opnieuw
Ons roept tot onze plichten

[Pagina 3]

Dat - en nog veel meer, is den wenzen
Dien wij U, ouders zenden
Op dezen Meidag, viert hun blij
Het kind'ren en bekenden

En gaat het nu niet als voorheen
Om zelf eens weer te komen
Op Uw verjaardag naar den Brielle
dat heeft niet weg genomen

Dat wij in gedachten samen zijn
En zijn wij nu gescheiden
Wij willen daarom dezen dag
Ons met elkaar verblijden

Als gij dezen brief ontvangt
En dit rijpje leest
En het mooi, of leelijk vind
Let dan toch het meest
Op het geen hier word bedoeld
'k Deed't ui aardighied
Toch valt 't rijmen nog niet mee
't Kost mij heel wat tijd.

[Pagina 4]


En ten slotte weest gij nu
Ouders we'l gegroet
Namens Vrouw, en kinderen ook
Houd U steeds maar goed.

Leeft nog lang, gezond en sterk
In geluk en vree
Tot in hoogen ouderdom
Dit blijft onze bee


Tot hier mijn poesie en daar het blaadje haast vol is, blijft er niet veel ruimte meer over voor prozen. Maar Marie zal nog wel iets er bij zetten op een ander velletje. Dit wil ik U nog even meedelen, als dat wij vermoedelijk weer gauw ui Alkmaar vertrekken. Ik heb kans oom op de brug te kommen te Schoorldam. Dat is een paar uurtjes ver op het kanaal en daar is een mooi huis vlak bij de brug met een tuintje er bij, en de dienst is maar voor een vierde zo druk als hier, dus dat lijk mij wel. Ik hoop dat ik dat maar heb. Nu weest allen gegroet van uw liefen zoon en broeder Teun.

References

  1. DIJKGRAAF, Teunis [I1174]